phone-icon800.354.0806
765.456.6012
The Home of HASTELLOY® and
HAYNES® Alloys

Safety Data Sheets, Czech

Spole?nost Haynes International, Inc., Vám p?ikládá následující bezpe?nostní listy (BL), které obsahují informace týkající se zdraví a bezpe?nosti. Tyto bezpe?nostní listy mají p?ednost p?ed jakýmikoliv
p?edchozími verzemi materiálových bezpe?nostních list?, které m??ete mít pro své produkty, a nahrazují je, aproto Vás prosíme, abyste své slo?ky BL nále?itě aktualizovali.

P?ilo?ené BL Vám dodáváme v rámci naší neustálé snahy splňovat normu „OSHA Hazard Communication Standard“ (29 CFR 1910, 1200), GHS (globálně harmonizovaný systém), hlavu III zákona „Superfund Amendment and Reauthorization Act“ z roku 1986 (SARA) ve?ejné právo 99-949, 40 CFR ?ást 372 oddíly 311, 312 a 313. Tyto BL rovně? vyhovují státem regulovaným zákon?m, a sice kalifornskému zákonu „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act“ z roku 1986 (návrh 65) a pensylvánskému zákonu „Worker and Community Right to Know Act.“

 

Bezpe?nostní listy poskytují informace o specifické skupině pr?myslových kovových produkt?. Proto?e mají tyto kovové produkty spole?né fyzikální vlastnosti a slo?ky, týkají se zde p?edkládané údaje všech uvedených slitin.

 

Tyto bezpe?nostní listy dodávají informace, které jsou cenné pro Váš program bezpe?nosti a zdraví

zaměstnanc?. Je d?le?ité, aby personál Vašeho podniku zodpovědný za sdělování nebezpe?í, pr?myslovou hygienu ?i bezpe?nost obdr?el tyto informace a aby byly rovně? sděleny a zp?ístupněny těm zaměstnanc?m, kte?í mohou p?ijít do styku s těmito produkty.

 

Oddíl 16 těchto BL uvádí, které oddíly p?edchozí verze MSDS byly v sou?asných BL p?epracovány. P?esto?e

mnoho oprav zavádí změny specifikované formátem GHS, změny v oddíle 14 odrá?ejí nové informace, které

ukazují, ?e některé procesy týkající se slitin, jako je abrazivní ?ištění, mohou vytvá?et ho?lavý prach –v d?sledku rozkladu látky pou?ité k abrazivnímu ?ištění ?i jiných faktor?. Jestli?e významné změny v informacích obsa?ených v bezpe?nostních listech vy?adují zve?ejnění aktualizované verze, vyvěsí se

revidované bezpe?nostní listy okam?itě na našich internetových stránkách.

Back to top
宜家鲤鱼门视频在线观看